Bovenkant pagina

Waarom zou je een accessibility review laten doen?

Een goede website is door iedereen te gebruiken. Ook door mensen met een beperking. Denk hierbij aan bezoekers die doof of slechtziend zijn, of bezoekers die geen muis kunnen gebruiken. Door middel van een accessibility review kijken we of iedereen je website kan gebruiken.

Een toegankelijke website zorgt indirect ook voor betere usability, beter bereik en vindbaarheid van informatie, en bredere ondersteuning van ongewone ‘browsing devices’ zoals een Smart TV of game console. Zo duwen we je conversie en gebruikerstevredenheid naar een hoger niveau.

Daarnaast is het voor overheidsinstellingen als gemeenten verplicht om vanaf eind 2019 volledig drempelvrij te zijn. Ook bedrijven moeten hun website in de toekomst toegankelijk maken. Wij kunnen daarbij helpen!

Wat is het?

We controleren je website op een aantal punten:

 • We kijken of de website voldoet aan de verplichte toegankelijkheidseisen.
 • We onderzoeken of de website praktisch toegankelijk is met tools en apparaten die ook door mensen met een beperking gebruikt worden.

Wat krijg ik?

Wij komen onze bevindingen presenteren en schrijven een volledig rapport. In dit rapport staan een aantal quick wins: een ervaren developer kan die snel doorvoeren. Ook doen we suggesties voor langetermijnverbeteringen.

Kunnen we het niet zelf?

Mogelijk wel: alle informatie hierover is vrij beschikbaar. Ons voordeel: we hebben veel ervaring met het bouwen en toegankelijk maken van websites. We kunnen de resultaten daarom goed interpreteren en omzetten naar technische oplossingen. Dat is techniek op maat, afgestemd op de doelgroep en het budget want een wondermiddel is er niet.

En daarna?

Wij helpen je graag bij langetermijnverbeteringen. Soms zijn meer structurele oplossingen nodig, of moeten we een zijstap doen om daarna weer vooruit te kunnen. Zo’n zijstap kan zijn dat we de performance van je website verbeteren, of een interactieontwerper laten meedenken over de gebruikersinterface van je product. Samen kunnen we je helpen hier plannen voor te maken. En aan de oplossing werken we natuurlijk graag mee.

Een accassibility review laten uitvoeren?

Laten we bespreken wat we voor je kunnen betekenen.

Achtergrondinformatie

Wetgeving

 • Sinds 1 juli 2018 geldt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Hierin wordt bepaald dat alle websites en apps van de (semi)overheid toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dit geldt ook voor intranetten die live gaan of substantieel worden aangepast na deze datum.
 • Het besluit is gebaseerd op de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties die sinds 22 december 2016 van kracht is.
 • In de toekomst wordt dit besluit gekoppeld aan de nog te ontwikkelen Wet Digitale Overheid.
 • De toetsing van toegankelijkheid gebeurt aan de hand van de EN 301 549 (PDF) standaard.
 • Voldoet een website aan de Webrichtlijnen versie 2 of de WCAG 2.0, niveau A en AA, dan voldoet deze ook aan de EN 301 549 standaard.
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Echter, Binnenlandse Zaken legt op dit moment geen sancties op als een (semi-)overheidswebsite niet toegankelijk is.
 • Sinds 1 januari 2017 geldt de gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De verplichting voor toegankelijkheid geldt ook voor via internet aangeboden diensten. Als iets niet toegankelijk is, kan de burger een beroep doen op deze wet en vragen om aanpassingen. Wordt de burger niet gehoord, dan kan deze naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.
  • Oftewel: toegankelijk is de norm en als je als bedrijf wil afwijken, heb je daar goed onderbouwde redenen voor nodig. Wat een goed onderbouwde reden is, is vaag. Aanpassingen worden gedefinieerd als ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet, bijvoorbeeld als de aanpassing veel tijd en geld kost. De Rabobank moest in 2017 bijvoorbeeld de internetbankieren app toegankelijk maken na een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens.


Tijdlijn

Niet alle Nederlandse (semi)overheidswebsites hoeven op hetzelfde moment aan de wetgeving te voldoen, in tegenstelling tot overige websites:

2016: De oude standaard van digitale toegankelijkheid voor overheidswebsites geldt volgens het pas toe of leg uit beleid
1 januari 2017: Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte stelt dat alle websites die goederen of diensten aanbieden toegankelijk moeten zijn
1 juli 2018: Wetgeving stelt de EN 301 549 standaard verplicht voor de (semi)overheid
23 september 2019: Nieuwe externe en interne websites die niet voor 23 september 2018 zijn gepubliceerd moeten voldoen
23 september 2020: Ook websites die voor 23 september 2018 zijn gepubliceerd moeten voldoen
23 juni 2021: Alle mobiele applicaties moeten voldoen

Een meer gedetailleerde tijdlijn is beschikbaar via DigiToegankelijk (Logius).

Voor wie geldt het besluit?

 • Het besluit geldt alleen voor de (semi)overheid:
  • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties, bijvoorbeeld landelijke overheid, waterschappen en gemeenten;
  • Publiekrechtelijke instellingen, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nederlandse bank, Bureau Jeugdzorg en Staatsbosbeheer;
  • Samenwerkingsverbanden hiervan.
 • De Wgbh/cz geldt voor zowel (semi)overheid als bedrijven.

Eisen aan een website

De verplichtingen van een overheidswebsite om te voldoen aan het besluit, valt uiteen in twee delen:

 • De website moet voldoen aan de WCAG 2.0, niveau A en AA. Mogelijk wordt het in de toekomst in de Wet Digitale Overheid verplicht om te gaan voldoen aan de WCAG 2.1, niveau A en AA, maar dit is nog niet zeker.
 • Op de website moet een toegankelijkheidsverklaring staan. Deze moet voldoen aan een model wat later dit jaar beschikbaar komt.

Uitzonderingen

Er gelden specifieke situaties en uitzonderingen. Leidend hierbij is dat alles toch zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt moet worden. Een voorbeeld: een schilderij met een laag contrast hoeft niet toegankelijk gemaakt te worden, omdat dit de integriteit van het kunstwerk aantast.

Heb je een project waar we samen aan kunnen bouwen?

Neem contact met ons op